29.01.2020 21:44, elenashyplukova

Твір про блискавку на українську літературу пж

Похожие вопросы

Предмет
Информатика, 29.01.2020 19:57, tarlavinEgor
2 часть задания:

7) В про грам ме ":=" обо зна ча ет опе ра тор присваивания, знаки "+", "-", "*" и "/" - соответственно опе ра ции сложения, вычитания, умно же ния и деления. Пра ви ла вы пол не ния опе ра ций и по ря док дей ствий со от вет ству ют пра ви лам арифметики. Опре де ли те зна че ние пе ре мен ной a после вы пол не ния алгоритма:

v : = 1

n : = 24

v : = n-v*4

n : = v*2-n

В от ве те ука жи те одно целое число - зна че ние пе ре мен ной n.

8) В про грам ме ":=" обо зна ча ет опе ра тор присваивания, знаки "+", "-", "*" и "/" - соответственно опе ра ции сложения, вычитания, умно же ния и деления. Пра ви ла вы пол не ния опе ра ций и по ря док дей ствий со от вет ству ют пра ви лам арифметики. Опре де ли те зна че ние пе ре мен ной a после вы пол не ния алгоритма:

а : = 6

b : = 2

b : = a/2*b

a : = 2*а + 3*b

В от ве те ука жи те одно целое число - значение пе ре мен ной a.

9) В алгоритме, за пи сан ном ниже, ис поль зу ют ся пе ре мен ные a и b. Сим вол ":=" обо зна ча ет опе ра тор присваивания, знаки "+", "-", "*" и "/" - соответственно опе ра ции сложения, вычитания, умно же ния и деления. Пра ви ла вы пол не ния опе ра ций и по ря док дей ствий со от вет ству ют пра ви лам арифметики. Опре де ли те зна че ние пе ре мен ной a после вы пол не ния алгоритма:

а : = 10

b : = 110

b : = 110 + b/a

a : = b/11*a

В от ве те ука жи те одно целое число - значение пе ре мен ной a.

10) В про грам ме ":=" обо зна ча ет опе ра тор присваивания, знаки "+", "-", "*" и "/" - со от вет ствен но опе ра ции сложения, вычитания, умно же ния и деления. Пра ви ла вы пол не ния опе ра ций и по ря док дей ствий со от вет ству ет пра ви лам арифметики.

Определите зна че ние пе ре мен ной a после вы пол не ния дан но го алгоритма:

a : = 6

b : = 2

b : = a/2*b

a : = 2*a+3*b

В от ве те ука жи те одно целое число - зна че ние пе ре мен ной a.

11) В про грам ме ":=" обо зна ча ет опе ра тор присваивания, знаки "+", "-", "*" и "/" - со от вет ствен но опе ра ции сложения, вычитания, умно же ния и деления. Пра ви ла вы пол не ния опе ра ций и по ря док дей ствий со от вет ству ют пра ви лам арифметики.

Определите зна че ние пе ре мен ной а после вы пол не ния дан но го алгоритма:

a : = 2

b : = 6

b : = 12+a*b

a : = b/4*a

В от ве те ука жи те одно целое число - зна че ние пе ре мен ной а.

12) В про грам ме ":=" обо зна ча ет опе ра тор присваивания, знаки "+", "-", "*" и "/" - соответственно опе ра ции сложения, вычитания, умно же ния и деления. Пра ви ла вы пол не ния опе ра ций и по ря док дей ствий со от вет ству ют пра ви лам арифметики. Опре де ли те зна че ние пе ре мен ной b после вы пол не ния алгоритма:

а : = 5

b : = 4

а : = 2*а + 3*b

b : = a/2*b

В от ве те ука жи те одно целое число - значение пе ре мен ной b.
Ответов: 1
Предмет
География, 29.01.2020 20:31, Spartak1935
Про що свідчить подібність берегових ліній деяких материків?

А про руйнівну роботу моря

Б про вертикальні рухи літосферних плит

В про горизонтальні рухи літосферних п

лит

Г про наявність вулканів у береговій смузі

4. Як називаються рівнини, які утворилися на місці зруйновних гір або створені наносами річок:

А первинні Б вторинні В низовини Г западини

5. Виберіть три правильні твердження:

А гіпоцентр землетрусу - це місце максимальних руйнувань

Б діючий вулкан постійно вивергається

В поряд з вулканами часто трапляються гейзери

Г найвищими горами світу є Гімалаї

Д цунамі - висока океанічна хвиля, спричинена моретрусом

Е Українські Карпати належать до високих гір

6. Розташуйте складові літосфери під материками в порядку просування з надр до поверхні Землі:

А базальтовий шар Б осадовий шар В гранітний шар Г верхня мантія

7. Розташуйте форми рельєфу в порядку збільшення їх висоти:

А низовини Б ложе океану В шельф Г плоскогір'я

8. Дайте визначення термінів: цунамі, епіцентр землетрусу, рівнина

9. Поясніть, як відбувається утворення метаморфічних гірських порід. Наведіть приклади.
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 4585206